Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné Obchodní podmínky (dále v textu jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně vystupuje společnosti Apextextil s.r.o. se sídlem v Bryksova 762, 198 00 Praha 9 - identifikační číslo (IČ): 27088421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95378 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“), kterým je spotřebitel nebo podnikatel.

 • Spotřebitelem se nadále myslí osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 • Podnikatelem se nadále myslí osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem činit tak soustavně k dosažení zisku. Za podnikatele je považována také osoba uzavírající smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele v rámci své podnikatelské činnosti.

Uvedením identifikačního čísla (IČ) v objednávce Kupující bere na vědomí, že dle platných Obchodních podmínek vystupuje v právním svazku jako podnikatel.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené na webovém rozhraní Prodávajícího tj. na webové adrese www.apextextil.cz (dále jen „webové rozhraní").

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínky, Reklamačním řádem a pravidly vrácení zboží, Ochranou osobních údajů (GDPR) a Cookies, a že s nimi souhlasí bez výhrad, a to ve znění platném v momentě odeslání objednávky.

Kopii těchto Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky, která mu bude zaslána na emailovou adresu zadanou při objednávce/registraci. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, účtenky dle zákona O evidenci tržeb a daňový doklad, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení. Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje souhlas s tímto postupem.

Dle zákona č. 112/2016 Sb., O evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line - v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Znění těchto Obchodních podmínek může Prodávající libovolně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Sdělení prodávajícího

Prodávající tímto sděluje, že:

-  požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím. Povinnost zaplatit zálohu/částečnou platbu vzniká u specifických požadavků Kupujícího - jsou-li vyžadovány a poskytovány. Plnění kupní smlouvy se v tomto případě řídí vzájemným písemným/ústním ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím

-  ceny zboží jsou na webovém rozhraní uváděny včetně DPH a veškerých zákonných poplatků. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší dle metody zvolené v objednávce a jejího poskytovatele

-  náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si Kupující hradí sám

-  je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a není-li naplněn alespoň jeden z níže uvedených předpokladů vylučující dané práva, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy v případě že:

 • zboží bylo upraveno dle přání Kupujícího;
 • Kupující vyňal zboží z obalu a z hygienických či jiných důvodů jej není možné vrátit do prodeje

-  Kupující má povinnost následovat instrukce uvedené v Reklamačním řádu a pravidlech vrácení zboží zveřejněných na webovém rozhraní

-  Kupující je povinen vrátit zboží úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě v jaké zboží převzal

-  na dárky, které jsou k nákupu poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem ve 14-denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu

-  v případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele - kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím, do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak.

-  v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží

-  Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo

-  v případě stížnosti ji může Kupující vyjádřit přes kontaktní formulář uvedený na webové platformě, popř. na kontaktním emailu: apex@apextextil.cz.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové rozhraní. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na zadanou emailovou adresu.

Vzniklou smlouvu lze měnit/rušit výhradně na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v platných Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, v případě, že:

 • není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem
 • zboží se již nevyrábí/nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno libovolně měnit a kontrolovat údaje, které do objednávky Kupující vložil. Správnost těchto údajů je v plné kompetenci Kupujícího. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu odpovídající příslušným právním předpisům a nařízením, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje Kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se zavazuje zboží přijmout a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k nabízenému zboží. Kupující se stane vlastníkem úplným zaplacením kupní ceny.

Má-li Prodávající zboží zaslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Zboží je předáno Kupujícímu v okamžiku, kdy mu je předá dopravce.

Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jakým způsobem má být věc zabalena, zabalí Prodávající zboží dle zvyklostí - nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží i pro přepravu.

Kupující bude informován o odhadovaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu vybrané způsoby platby/dopravy dle vlastního uvážení. Jednotlivé způsoby jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese Prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové platformě pod záložkou Možnosti dopravy a platby.

3. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem převzetím zboží.

Nepřevezme-li Kupující zboží, nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem, kdy je oprávněn Prodávajícím se zbožím nakládat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu apex@apextextil.cz. sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Poškození, vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

Prodlením s převzetím vzniká Prodávajícímu právo zboží - po předchozím upozornění na emailovou adresu Kupujícího - prodat poté, co poskytl dodatečně přiměřenou lhůtu k jeho převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady – respektive, že:

 • zboží disponuje vlastnostmi, které si strany ujednaly. Chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

 • zboží se hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

 • zboží je poskytnuto v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí (není-li uvedeno jinak). Toto právo se nevztahuje:

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 • na vadu vzniklou nesprávným zacházením s produktem

Kupující je povinen následovat instrukce specifikované Reklamačním řádem a pravidly vrácení zboží uvedeným na webové platformě.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

5. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 OZ.

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného produktu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady;

 • dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat výměnu součásti. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné - lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 • na odstranění vady opravou věci;

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;

 • odstoupení od smlouvy

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Kupující je povinen následovat instrukce specifikované Reklamačním řádem a pravidly vrácení zboží uvedeným na webové platformě.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

V případě, že bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží se nevztahuje nová záruční doba v plné délce. V takovém případě se původní záruční lhůta prodlužuje o dobu, po kterou nemohlo být zboží kvůli vadě užíváno.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu původně dodané zboží - a to včetně veškerého příslušenství.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se opírá o dokument Ochrana osobních údajů (GDPR) a Cookies zveřejněný na webové platformě.

VI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu ho nejdříve kontaktovat pro vyřešení nastalé situace.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 06. 2020 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek - včetně jejích součástí.