Tradiční výrobce bytového textilu.

Obchodní podmínky pro maloobchodní prodej

Základní údaje

Společnost: Apextextil s.r.o.
Sídlo společnosti: Bryksova 762, 198 00 Praha 9
IČO: 270 88 421
DIČ: CZ27088421
Tel./fax: +420 379 732 246

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95378 (dále jen „Prodávající“)

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu www.apextextil.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Vymezení pojmů

Kupujícím je fyzická osoba, která prostřednictvím webové platformy provádí nákup zboží, za účelem spotřeby mimo výkon vlastní podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

Zboží jsou produkty nabízené na webovém platformě on-line obchodu.

Úvodní ustanovení

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Internetový obchod APEXTEXTIL se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu, vyhovující normám a předpisům na území České republiky.

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Následná ustanovení se týkají pouze Kupujícího v postavení spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Obchodní podmínky se nevztahují na právnické osoby, či na případy, kdy Kupujícím je osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu povolání.
 2. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na OP je Kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 3. Uzavřená smlouva je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není zpřístupněna třetím stranám. Kupní smlouva je na žádost Kupujícího poskytnuta v elektronické formě na emailovou adresu Kupujícího.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Přičemž platí, že pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou rozhodující OP uveřejněné ke dni uzavření kupní smlouvy.
 5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
 6. Ustanovení odchylující se od aktuálně platných OP je možné sjednat v kupní smlouvě mezi Kupujícím a Prodávajícím. Takto sjednaná ujednání mají přednost před ustanoveními OP.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávky pořízené prostřednictvím on-line obchodu www.apextextil.cz jsou závazné.
 2. Webová platforma obsahuje aktuální seznam zboží a informace o něm. Uvedené ceny zboží jsou včetně veškerých daní, cel a dalších souvisejících poplatků. Ceny zboží a ceny za dopravu jsou platné po dobu zveřejnění na webových stránkách.
 3. Prezentace zboží v on-line obchodu je pouze informativní – nejedná se o návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy je tvořen objednávkou Kupujícího.
 4. Kupujícímu je umožněno se na webových stránkách registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednat zboží, spravovat uskutečněné objednávky a provádět další úkony, které umožňuje webová platforma. Uživatelské jméno a heslo si určí Kupující sám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími stranami.
 5. Kupující provádí objednání zboží prostřednictvím webového formuláře on-line obchodu, telefonicky či prostřednictvím elektronické komunikace. Objednávka musí naplňovat předepsanou formu, tj. obsahovat přesný, celý název požadovaného zboží, počet kusů zboží, barevnou variantu zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího a to zejména - jméno, příjmení, dodací adresu, telefonní číslo či e-mailovou adresu.
 6. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky - druh a množství požadovaného zboží, dodací adresa a konečná cena, která zahrnuje náklady na dodání a poplatky spojené se zvolenou platbou (dále jen „Konečná cena“). Údaje uvedené v závazné objednávce Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající je povinen informovat Kupujícího o obdržení objednávky.
 7. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a to písemnou i telefonickou formou. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud Kupující odmítne autorizaci a následkem toho může být objednávka zrušena.
 8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, není-li určeno jinak.
 9. Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Konečnou cenu uvedenou v objednávce.
 10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své závazky ve vztahu k Prodávajícímu.
 11. Kupující souhlasí v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na (tj. náklady na internetové připojení, náklady vzniklé telefonní komunikací) si hradí Kupující sám.
 12. Prodávající je povinen informovat Kupujícího v případě, že cena zboží uvedená ve webové platformě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující s novou cenou nesouhlasí, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 13. V případě zjevné technické chyby ze strany Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webové platformě nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, kdy bylo Kupujícímu zasláno potvrzení objednávky.
 14. Potvrzením objednávky dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů. Pro zrušení tohoto souhlasu je nutné doručit Prodávajícímu písemné vyjádření. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně k interním účelům a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou externích dopravců a dalších osob podílejících se na zpracování plateb a dopravě zboží.

Platební podmínky

 1. Prodávající je oprávněn ke změně cen. Platné ceny jsou akceptovány Kupujícím formou potvrzení objednávky.
 2. Konečnou cenu lze uhradit:

  • v hotovosti na dobírku;
  • v hotovosti při osobním odběru na kontaktní adrese Prodávajícího: Nádražní 679, 345 06 Kdyně (dále jen „Kontaktní adresa“)
  • bankovním převodem oproti zálohové faktuře;
  • V hotovosti, bankovním převodem či na dobírku přes přepravní společnost Zásilkovna.cz.
 3. Konečnou cenu lze uhradit pouze v českých korunách (Kč), nebylo-li dohodnuto jinak.
 4. Kupující je povinen uvádět u bezhotovostní platby příslušné variabilní, specifické a konstantní symboly, dle instrukcí Prodejce.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodejce. V případě nepřipsání dané částky na účet Prodejce do 10 kalendářních dnů od data potvrzení objednávky je daná objednávka považována za neplatnou. V případě hotovostní platby je závazek Kupujícího splněn dnem uskutečnění platby.
 6. Připsání příslušné částky na účet/uskutečnění hotovostní platby je nutná podmínka Prodejce pro vydání/expedici zboží Kupujícímu, není-li dohodnuto jinak.

Dodací podmínky

 1. Prodávající expeduje objednané zboží zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky/připsání příslušné částky na účet Prodejce. V případě, že zboží není skladem, je Prodejce povinen informovat Kupujícího o datu expedice.
 2. Poskytované způsoby dodání zboží včetně cen jsou blíže specifikovány na internetových stránkách obchodu. Konkrétní způsob dodání si volí Kupující, není-li stanoveno jinak.
 3. Pokud je ze strany Kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit vzniklé náklady.
 4. Okamžikem dodání zboží se rozumí den doručení zboží Kupujícímu. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění závazku Prodejce doručit zboží, ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Prodávající je oprávněn v případě navrácení zboží požadovat poplatek za dopravu a uskladnění. Prodávajícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě nahlásit přepravci samotnému. Kupující má v případě zjištěné závady právo zboží nepřevzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny náležitosti a na pozdější reklamace přepravcem nebude brán zřetel.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením Konečné ceny uvedené v kupní smlouvě, avšak ne dříve, než zboží fyzicky převezme. Odpovědnost za vzniklou škodu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má dle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.
 2. V případě odstoupení od smlouvy má Kupující povinnost bezprostředně informovat Prodávajícího o této skutečnosti a to na kontaktní emailové adrese: apex@apextextil.cz. (Dále jen „Kontaktní emailová adresa“)
 3. Kupující je povinen k vracenému zboží přiložit příslušné dokumenty dle instrukcí Prodávajícího. K řádnému průběhu reklamace je nutné zaslat vyplněný formulář „Vrácení zboží bez udání důvodu“ poskytovaný Prodávajícím spolu s vraceným zbožím v dané lhůtě na Kontaktní adresu Prodávajícího.
 4. Kupující je povinen k vracenému zboží přiložit příslušné dokumenty dle instrukcí Prodávajícího. K řádnému průběhu reklamace je nutné zaslat vyplněný formulář „Vrácení zboží bez udání důvodu“ poskytovaný Prodávajícím spolu s vraceným zbožím v dané lhůtě na Kontaktní adresu Prodávajícího.
 5. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nejpozději do 7 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu. Prodejce neakceptuje zaslání vráceného zboží na dobírku. Kupující je povinen navrátit zboží nepoškozené, neopotřebené, neprané a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uhradit náklady spojené s vrácením zboží.
 7. V případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět Prodávajícímu.
 8. Kupující tímto bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo upraveno na přání Kupujícího.
 9. Dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to až do dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající je povinen vrátit obdržený peněžní obnos bezhotovostně, bez zbytečného odkladu na účet Kupujícího.

Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ve věci práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
 2. Prodávající uzavřením kupní smlouvy stvrzuje Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Dále Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající uvedl nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující žádat dodání nového zboží bez vad a to pouze v případě, pokud je povaha vady adekvátní. Pokud se vada týká součásti zboží, může Kupující požadovat výměnu vadné součásti a není-li to možné, má právo odstoupit od kupní smlouvy. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující neodstoupí od smlouvy, neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, má právo požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má Kupující i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, dále i v případě, že Prodávající není schopen zajistit nápravu v přiměřené době, či pokud zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.
 4. V případě, že byl Kupující před převzetím zboží o vadě srozuměn, či ji sám způsobil, nenáleží mu právo z vadného plnění.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží nejpozději v době 24 měsíců od data převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od data převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Zjištěnou závadu je Kupující povinen neprodlené hlásit na Kontaktní emailové adrese. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 7. Záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující stvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou správné. Dále stvrzuje, a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 2. Poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a jsou uchovány pro interní účely Prodávajícího v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších přepisů.
 3. Kupující tímto souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího.
 4. Souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů Prodávajícím lze odvolat písemnou formou a doručit Prodávajícímu na Kontaktní adresu či Kontaktní emailovou adresu.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je na základě živnostenského oprávnění oprávněn k prodeji zboží a tato činnost nepodléhá jiné formě kontroly. Kontrolu technických požadavků zboží a kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí dle českého zákoníku Česká obchodní inspekce.
 2. V případě smluvních vztahů obsahujících mezinárodní prvek, se vztahy řídí českým právem, nebylo-li dohodnuto jinak. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy se řídí výhradně právem České republiky a jsou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 4. Kupující má dále nárok na mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 5. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktní e-mailové adresy. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování dle § 1826 odst. 1 písm. e), Občanského zákoníku.
 6. Materiály zveřejněné na internetových stranách on-line obchodu Apextextil s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Obsah nesmí být bez souhlasu Prodávajícího kopírován, rozmnožován ani šířen. V případě porušení tohoto zákazu bude Prodávající postupovat dle zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákonu ve znění pozdějších předpisů.
 7. V případě, že by se některé výše zmíněné ustanovení těchto OP stalo neplatným, neúčinným, či nepoužitelným dle českého právního řádu, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ostatních ustanovení těchto OP nebo kupní smlouvy. Smluvní strany se zavazují k přijetí takového ustanovení, které svým obsahem nejlépe odpovídá záměru neplatného, neúčinného či použitelného ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13.9.2016.

Copyright © 2020 Apextextil s.r.o..